Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /var/www/html/templates/gantry/features/color.php on line 11
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie - UncategorisedRozmiar tekstu

Pliki do pobrania

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2018 ROK - KOREKTA PLANU 10.12.2018r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2018 ROK - KOREKTA PLANU 07.08.2018r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2018 ROK - KOREKTA PLANU 16.05.2018r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2018 ROK - KOREKTA PLANU 20.04.2018r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2018 ROK - KOREKTA PLANU 01.03.2018r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2018 ROK - KOREKTA PLANU 31.01.2018r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ na 2018 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ na 2017 rok

 

 

 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
(w przypadku gdy wnioskodawcą jest przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona)

 

Regulamin organizacyjny USK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

w Olsztynie

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Użyte w Regulaminie Organizacyjnym określenia oznaczają:

1) Szpital - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,

2) Dyrektor - Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie,

3) Statut - Statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowiący załącznik
do uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2012 roku, zmieniony Uchwałą Nr  551 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Nr 783 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2015 r.

4) lekarz bez bliższego określenia- lekarza i lekarza dentystę,

5) pielęgniarka-pielęgniarkę i położną,

                                                                         § 2     

Szpital działa na podstawie:

1)   powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2)   wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

3)   Statutu,

4)   niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

                                                                        § 3

 

Regulamin Organizacyjny Szpitala określa w szczególności:

1)      przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw Szpitala,

2)      miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

3)      organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstw Szpitala oraz warunki współdziałania tych jednostek
i komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Szpitala
pod względem diagnostyczno-leczniczym, dydaktyczno-badawczym, rehabilitacyjnym

i administracyjno-gospodarczym,

4)      warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

5)      wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,

6)      organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

7)      wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,

8)      wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta,

9)      sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

 § 4

Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego obowiązują wszystkie osoby zatrudnione
w Szpitalu, niezależnie od formy zatrudnienia, w tym osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Szpitala na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby pobierające naukę
na terenie Szpitala, wolontariuszy, a także pacjentów.

    § 5

 1. Świadczenia zdrowotne w Szpitalu udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielone w ramach wolontariatu, na zasadach    

       określonych w porozumieniu zawartym z wolontariuszem, o którym mowa w art. 44

       ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
       i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn.zm.).

 

Miejsce udzielania świadczeń

§ 6  

 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w Olsztynie, przy ul. Warszawskiej 30
  w pomieszczeniach przedsiębiorstw, a mianowicie:

a)    w pomieszczeniach przedsiębiorstwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny,

b)   w pomieszczeniach przedsiębiorstwa: Przychodnia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,

c)    w pomieszczeniach przedsiębiorstwa: Zakład Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

 1. Udzielanie przez Szpital ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych może odbywać się także w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń lub w miejscu pobytu pacjenta.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 7    

1.    Szpital prowadzi działalność leczniczą w rodzajach:

a)    w przedsiębiorstwie: Uniwersytecki Szpital Kliniczny - stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne,

b)   w przedsiębiorstwie: Przychodnia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

c)    w przedsiębiorstwie: Zakład Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego- stacjonarne świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.

 1. Szpital prowadzi również działalność leczniczą polegającą na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
  i promocją zdrowia, w tym wdrażaniu nowych technologii oraz metod leczenia oraz uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych  przepisach regulujących kształcenie tych osób.
 2. Zakres świadczeń udzielanych w przedsiębiorstwach Szpitala, o których mowa w ust. 1  obejmuje w szczególności:

a)    świadczenia szpitalne - wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji,

b)             świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,

c)             świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej,

d)            badania diagnostyczne,

e)    świadczenia zdrowotne polegające na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

 Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi
przedsiębiorstw Szpitala

 § 8    

 1. Szpitalem, w tym prowadzonymi przez Szpital przedsiębiorstwami oraz jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstw, kieruje Dyrektor, którego prawa i obowiązki określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statut.

2.    Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:

1)      Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, w przypadku, gdy Dyrektor Szpitala nie jest lekarzem,

2)      Przełożonej Pielęgniarek,

3)      kierowników/koordynatorów poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych

   

3. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne, których projekty sporządzają pracownicy właściwych komórek organizacyjnych:

1) zarządzenia,

2) decyzje,

3) instrukcje,

4) procedury.

 § 9

 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi
  oraz jest bezpośrednim przełożonym kierowników klinik/oddziałów klinicznych, kierowników/koordynatorów pozostałych komórek organizacyjnych działalności medycznej przedsiębiorstw Szpitala oraz przełożonym personelu medycznego
  z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.
 2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa zastępuje Dyrektora w razie jego nieobecności
  oraz reprezentuje Szpital, na podstawie odrębnych pełnomocnictw, w przypadku zawierania umów pomiędzy Szpitalem a Dyrektorem.
 3. Zakres zadań Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa określa załącznik nr 1.
 4. Dyrektor może upoważnić inną osobę, spośród wymienionych w § 8 ust. 2 do zastępowania

       go w przypadku jego nieobecności, a także do koordynowania części zadań

       Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

                                                                                                                          §  10

 1. Przełożona Pielęgniarek podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.
 2. Przełożona Pielęgniarek jest przełożonym personelu pielęgniarskiego, Pielęgniarki Epidemiologicznego i średniego personelu medycznego oraz dietetyka.
 3. Zakres zadań Przełożonej Pielęgniarek określa załącznik nr 2.

 § 11 

 1. Poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstw Szpitala kierują odpowiednio:

a)    klinikami – kierownicy klinik,

b)    oddziałami klinicznymi- kierownicy oddziałów klinicznych,

c)    izbą przyjęć- kierownik/koordynator izby przyjęć,

d)   blokiem operacyjnym- kierownik/koordynator bloku operacyjnego,

e)    pracowniami diagnostycznymi- kierownicy/koordynatorzy pracowni,

f)     zakładami- kierownicy/koordynatorzy zakładu,

g)    apteką-kierownik apteki,

h)    poradniami wchodzącymi w skład przychodni- koordynator pracy przychodni,

i)      działami działalności ekonomiczno-administracyjnej, statystycznej, organizacyjno-prawnej i technicznej- kierownicy działów.

 

2. Do zadań kierowników/koordynatorów poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych należy w szczególności:

a)   organizacja pracy w kierowanej jednostce/komórce organizacyjnej,

b)   nadzór nad personelem jednostki/komórki organizacyjnej,

c)   zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w kierowanej jednostce/ komórce,

d)   organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami/komórkami organizacyjnymi,

e)   organizacja oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji, w tym zwłaszcza medycznej,

f)   zapewnienie przestrzegania oraz wdrażanie do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych,

g)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub jego Zastępców.

Struktura organizacyjna

            § 12     

Szczegółową strukturę organizacyjną poszczególnych przedsiębiorstw Szpitala  przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania

§ 13

 1. Do zadań komórek organizacyjnych w jednostce organizacyjnej „Szpital”, wchodzącej
  w skład przedsiębiorstwa pod nazwą Uniwersytecki Szpital Kliniczny należy
  w szczególności:

1)      udzielanie kompleksowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie reprezentowanej specjalności, 

2)      zapewnienie profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej  na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta,

3)      udzielanie świadczeń konsultacyjnych pacjentom z innych komórek organizacyjnych przedsiębiorstw Szpitala oraz pacjentom kierowanym na konsultacje specjalistyczne przez  podmioty, z którymi zostały zawarte umowy w tym zakresie,

4)      zabezpieczenie rehabilitacji, w tym wczesnej rehabilitacji przyłóżkowej, pacjentom

wymagającym usprawnienia,

5)      wykonywanie badań diagnostycznych, na rzecz pacjentów hospitalizowanych
i ambulatoryjnych, w oparciu o odpowiednie pracownie diagnostyczne,

6)      zapewnienie pacjentom leków i artykułów sanitarnych,

7)      zapewnienie pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,

8)      utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi,

9)      prowadzenie instruktażu w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji

zachowań prozdrowotnych,

10)   prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa lekarskiego,

11)   prowadzenie specjalizacji, szkoleń oraz dokształcania pracowników medycznych,

12)   prowadzenie dokumentacji i statystyki medycznej,

13)   współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstw Szpitala
 w oparciu o Regulamin Organizacyjny oraz o aktualnie obowiązujące przepisy prawne,  w tym zarządzenia wewnętrzne.

 

2.  Do zadań poszczególnych komórek  organizacyjnych należy w szczególności:

 a) Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej, Kliniki Otorynolaryngologii, Chorób Głowy
i Szyi, II Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Klinicznego Neurologii, Kliniki Neurochirurgii, Oddziału Klinicznego Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddziału Klinicznego Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddziału Udarowego, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii
z Pododdziałem Kardiologicznym z Ośrodkiem Leczenia Niewydolności Serca
i Kardioonkologii z Pracowniami: Endoskopową i Diagnostyki Kardiologicznej, Uniwersyteckiego Ośrodka Badania i Leczenia Otyłości:

 • udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie reprezentowanej   specjalności,
 • sprawowanie kontroli przychodu i rozchodu środków odurzających
  i psychotropowych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie leków będących w dyspozycji Apteki Szpitalnej.

b) Izby przyjęć,  Zespołu Transportu Sanitarnego:

 • badanie lekarskie chorych zgłaszających się do Szpitala,
 • przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,
 • udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w szpitalu lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie,
 • transport pacjentów na specjalistyczne badania do innych podmiotów medycznych,
 • transport pacjentów do miejsca zamieszkania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c) Bloku Operacyjnego:

 • utrzymanie w gotowości i przygotowywanie sal operacyjnych, aparatury i sprzętu medycznego do zabiegów i operacji,
 • współpraca z lekarzami zespołów operacyjnych w trakcie wykonywania znieczuleń podczas zabiegów i operacji,
 • wykonywanie znieczuleń,
 • dezynfekcji aparatury medycznej, wózków i elementów transportowych.

d) Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi:

 • zabezpieczenie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Uniwersytecki Szpital Kliniczny w krew i preparaty krwiopochodne,

 e) Zakładu Radiologii, Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Pracownia Tomografii Komputerowej oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej:

 • wykonywanie badań radiologicznych ,ultrasonograficznych, rezonansu magnetycznego i TK u pacjentów przedsiębiorstw Szpitala oraz kierowanych przez innych świadczeniodawców, a także bez skierowania w przypadku badań ultrasonograficznych

f) Pracowni EEG i EMG:

 • wykonywanie badań EEG i EMG u pacjentów przedsiębiorstw Szpitala oraz kierowanych przez innych świadczeniodawców,

g) Apteki Szpitalnej:

 • utrzymywanie i właściwe przechowywanie zapasów leków, artykułów sanitarnych
  i sprzętu jednorazowego użytku,
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych przedsiębiorstw Szpitala w środki farmaceutyczne, materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku oraz sprzęt jednorazowy niesterylny,
 • wytwarzanie leków recepturowych,
 • nadzór nad gospodarką lekami,
 • sprawowanie kontroli przychodu i rozchodu środków odurzających i psychotropowych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie leków będących w dyspozycji Apteki na potrzeby personelu medycznego Szpitala.

3. Zadania działów z sekcji i samodzielnych stanowisk pracy działalności ekonomiczno-administracyjnej, statystycznej, organizacyjno-prawnej i technicznej tj:

1)      Pełnomocnika ds. Operacyjnych,

2)      Pełnomocnika ds. Jakości,

3)      Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta,

4)      Głównego Księgowego,

5)      Sekcji analiz medycznych, statystyki i archiwum,

6)      Sekcji księgowość, projektów pomocowych i ewidencji majątku

7)      Sekcji Kadr i Płac,                                                                                                                                                                                                          

8)      Radcy Prawnego

9)      Sekcja IT

10)  Sekretariatu

11)  Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Marketingu

12)   Działu Administracyjno-Technicznego z:

a)Sekcją Gospodarczą i Konserwacji Mienia

b)Sekcją Transportu

c)Sekcja  higieny szpitalnej

13) Sekretariatu

14) Inspektora BHP i p.poż.,

15) Kapelana Szpitala

-określa Dyrektor w drodze zarządzenia.

4. Do zadań komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Przychodnia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego:

1)      Poradni Chirurgicznej

2)      Poradni Otorynolaryngologicznej

3)      Poradni Neurologicznej

4)      Poradni Leczenia Padaczki

5)      Poradni Leczenia SM

6)      Poradni Leczenia Choroby Parkinsona

7)      Poradni Neurochirurgicznej

8)      Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

9)      Poradni Rehabilitacyjnej

10)  Poradni Chirurgii Stomatologicznej

11)  Poradni Endokrynologicznej

12)  Poradni Diabetologicznej

13)  Poradni Kardiologicznej

14)  Poradni Gastroenterologicznej

15)  Poradni Reumatologicznej

16)  skreślony

17)  skreślony

18)  Poradni Psychologicznej

19)  Poradni Ginekologiczno-Położniczej

20)  Poradni Dermatologicznej

21)  Poradni Okulistycznej

22)  Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

23)  Poradni Medycyny Pracy

24)  Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej

25)  Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

26)  Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego

27)  Punktu Szczepień

28)  Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej

29)  Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego o profilu ortopedycznym i traumatologii ruchu

30)  Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego o profilu gastroenterologicznym

31)  Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego o profilu otorynolaryngologicznym

32)  Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego o profilu dermatologicznym

33)  Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego o profilu okulistycznym

34)  Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego o profilu neurochirurgicznym i chirurgii ogólnej Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego o profilu ginekologiczno-położniczym,

35)   Poradni Chirurgii Szczękowej

36)  Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego o profilu chirurgii szczękowo-twarzowej, 
należy w szczególności:

 • sprawowanie ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności, realizowanej w trybie ambulatoryjnym,
 • leczenie ambulatoryjne wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych,
 • wykonywanie badań profilaktycznych
 • współpraca z lekarzami innych komórek organizacyjnych w zakresie konsultacji
  i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,
 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki i pomoce,
 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach
  i specjalistycznych ośrodkach leczniczych,
 • badanie diagnostyczne  z analizą medyczną, współpraca z laboratorium i pracowniami
  w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • prowadzenie działań profilaktyczno-leczniczych

5. Do zadań Zakładu Rehabilitacji z Działem Fizjoterapii, będącego jednostką organizacyjną Przedsiębiorstwa Zakładu Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Zakładu Fizjoterapii, w skład której wchodzi komórka organizacyjna- Zakład Fizjoterapii należy
w szczególności:

 •  udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających , które służą zachowaniu, przywrócenia i poprawie zdrowia.                                        

                                                                                                                                    § 14

 1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Szpitala obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Szpitala pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
 2. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 3. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialni są kierownicy/koordynatorzy właściwych komórek organizacyjnych, bądź inne osoby wyznaczone przez Dyrektora.

 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 15

 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń
  w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w miejscu przebywania  pacjenta.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. osobiście, za pośrednictwem     członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

                     § 16      

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.
 2. W celu zabezpieczenia prawidłowej kolejności udzielania świadczeń Szpital prowadzi listę pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia. Listę oczekujących prowadzi się
  w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Szpital dokonuje okresowej, nie rzadziej niż raz w miesiącu, oceny listy oczekujących.
 3. Szpital koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia w razie zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia niż wynika to
  z listy oczekujących. Szpital informuje pacjenta o tym fakcie oraz o nowym terminie udzielenia świadczenia.
 4. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentowi przez Szpital  niezwłocznie. Szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, niezależnie od ustalonej kolejności udzielania świadczeń.
 5. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Szpital informuje pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu udzielenia świadczenia.         

§ 17

 1. Przyjęcie pacjentów zgłaszających się do Szpitala odbywa się całodobowo w izbie przyjęć na podstawie skierowania od lekarza lub bez skierowania w sytuacjach nagłych.
 2. Opuszczenie przez pacjenta kliniki/oddziału klinicznego, powinno być uzgodnione
  z lekarzem i odnotowane w dokumentacji medycznej. Wyjście pacjenta
  poza klinikę/oddział kliniczny bez zgody lekarza, jest równoznaczne z samowolnym opuszczeniem Szpitala.
 3. Wypisanie pacjenta z kliniki/oddziału klinicznego następuje w przypadkach uzasadnionych medycznie, na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
  lub w innych przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. O wypisaniu pacjenta z kliniki/oddziału klinicznego decyduje lekarz.

§ 18      

 1. Lekarze Szpitala kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.
 2. Lekarze Szpitala kierują pacjenta na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane
  w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie, a konieczność hospitalizacji zostanie uzasadniona na skierowaniu.
 3. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania. Szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia
  lub życia, niezależnie od posiadanego przez daną osobę skierowania bądź jego braku.

 Postępowanie w przypadku śmierci pacjenta

§ 19  

1.Osobą odpowiedzialną za zawiadomienie lekarza leczącego lub lekarza sprawującego opiekę o śmierci pacjenta hospitalizowanego jest pielęgniarka.

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu zawiadamia osoby lub właściwe instytucje o śmierci pacjenta.

3. W razie śmierci pacjenta Szpital zobowiązany jest należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania.

4. Przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godziny liczone od godziny
jego śmierci, jest dopuszczalne w razie:

a)  gdy zwłoki nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do ich pochowania,

b)  w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator
nie zezwolił na pochowanie zwłok,

c)  z innych ważnych przyczyn, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.

 1. Za przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godziny liczone od godziny jego śmierci, osoby lub instytucje uprawnione do ich pochowania bądź podmioty,
  na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, ponoszą opłatę w wysokości określonej zarządzeniem Dyrektora, na podstawie stawek wynikających z uchwały Rady Miasta.
 2. W przypadku zgonu pacjenta niehospitalizowanego, personel Szpitala informuje
  o tym fakcie lekarza Izby Przyjęć, który zawiadamia odpowiednie osoby lub instytucje.

§  20    

Dyrektor Szpitala może określić szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury wykonywane w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych.

 Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

 

§ 21      

 1. Szpital w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 2. Szpital oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem
  w przypadku gdy:

a)  pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża pisemną zgodę na ujawnienie tajemnicy,

b)  zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,

c)  zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,

d)  obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

 1. Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentów podmiotom wykonującym działalność leczniczą, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
  odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie

§ 22    

 1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 2. Szpital udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:

a)  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej
przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną
ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia na piśmie;

b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

c)  organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli
i nadzoru;

d) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;

e)  ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,
w związku z prowadzonym postępowaniem;

f)  organom i instytucjom uprawnionym na mocy odrębnych ustaw, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

g)  organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności,
w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

h)  podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym
do  prowadzenia rejestrów;

i)  zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta;

j)   lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji
w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

k)  szkole wyższej lub instytutowi badawczemu
do wykorzystania w celach naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

3. Dokumentacja medyczna w formie papierowej jest udostępniana do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Szpitala lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów lub poprzez wydanie oryginału z pokwitowaniem odbioru
i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępniania oryginałów tej dokumentacji. Udostępnianie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej następuje poprzez:

1) przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacji;

2) dokonanie elektronicznej transmisji dokumentów;

3) przekazanie papierów wydruku – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.

 

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty w kwotach, określonych
w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

 

Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

§ 23   

 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie i odpłatnie.
 2. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne nieodpłatne) udzielane są osobom ubezpieczonym w rozumieniu przepisów ustawy
  z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bądź innym osobom uprawnionym, na podstawie umowy
  o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej między Szpitalem a Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne), w tym udzielane na rzecz pacjentów nieubezpieczonych, pobierane są opłaty, po udzieleniu świadczenia, zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Dyrektor w drodze zarządzenia.

§ 24     

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób,
  aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
  w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność miejsca na prowadzonej przez Szpital liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.
 3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia
  lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach
  i godzinach ich udzielania.
 4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji o jego prawie do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz warunków uzyskania takiego świadczenia.
 5. Szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia
  lub zdrowia.

§  25    

 1. Regulamin Organizacyjny Szpitala został nadany przez jego Dyrektora.
 2. Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego wprowadza się w trybie przewidzianym
  do jego przyjęcia.
 3. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje dotychczas obowiązujący Regulamin porządkowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zadania Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

Załączniki nr 2 - Zadania Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Załączniki nr 3 – Szczegółowa struktura organizacyjna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Załącznik nr 4- Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik Nr 5- Cennik usług med

Pusty

    

Pracownicza Kasa Oszczędnościowo-pożyczkowa

 

Statut PKOP

Załączniki:

1. Wysokość wpisowego, składek członkowskich oraz pożyczek PKOP

2. Deklaracja przystąpienia

3. Wniosek o udzielenie pożyczki

4. Umowa pożyczki

 

Wnioski o pożyczkę z KKOP prosimy składać do 10 każdego miesiąca w księgowości - Pani Bożena Zadroga.

Posiedzenia zarządu PKOP odbywają się 12 każdego miesiąca.

 

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

 

akredyt