Ogłoszenie wyniku III przetargu ograniczonego na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”

Dnia 20 lutego 2014 r. dokonano wyboru oferenta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło Konsorcjum: Iławskie Przedsiębiorstwo Budowalne „IPB” Sp. z o.o., ul. Lubawska 3, 14-200 Iława.
Podstawa prawna wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Uzasadnienie formalne: wyboru dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. W badanym kryterium oferta złożona przez ww. Wykonawcę uzyskała największą ilość pkt i jest najkorzystniejszą.